BANAT Ni Ric Viva

September 27, 2006

Isul-ob ninyo ang tibuok hinagiban sa Diyos aron makabarog kamo batok sa mga malipatlipatong kaugdahan sa yawa. Kay ang atong pakigumog dili batok sa mga binuhat nga unod ug dugo, kondili batok sa mga punoan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga Labaw’ng Agalon niining mangitngit nga kalibotan karon, batok sa mga dautan nga espiritohanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan (Efeso 6:11-12).

Problema sa terorista, drug addiction walay kasulbaran

ANG terorista ug drug addiction usa ka misteryo ug tulugkaron. Walay bisan kinsang yanong tawo sa kalibotan nga makatugkad niining usa ka malalom nga misteryo nga nagpahipi niining nagpadayong pagkuyanap sa ginadiling droga. Matod pa, “in spite of the most ingenious and costly equipment for fighting crime – violence, murder, robbery and rape are increasing at an alarming rate. Frustrated Law-enforcement Agencies can curb, but they cannot cure. They are like people with brooms on the seashore, trying desperately to sweep back the incoming tide.

Most sinister among the criminal forces of our time is the international drug traffic, which clearly claims its multitudes of victims especially among youth. So powerful is the strangle-hold of this UNIVERSAL SOCIAL OCTOPUS that many serious thinkers wonder if it can ever be broken.

Kining maong problema dili lang sa atong nasud, kondili sa nagkalainlaing nasud sa tibuok kalibotan. Ang daling masikop sa mga tinugyanan sa balaod mao lamang ang gagmay’ng gaway sa
usa ka gamhanang OCTOPUS. Samtang ang utok niini nakalingkod sa usa ka harianong lingkoranan,
usa ka trono kansang kagamhanan dili ug dili gayod malumpag kay gilibotan sa iyang ginsakopan nga sangkap sa mga hinagiban alang sa pagpakiggubat.

Sama pananglit sa pagkahugno sa World Trade Center sa Extados Unidos sa  Amerika kaniadtong Septiyembre 11, 2001, mga lima na ka tuig ang milabay.

Ang nasud sa Amerika maoy giila nga labing gamhanang nasud sa tibuok nga kalibotan. Sangkap kini sa tanang hinagiban ug mga kasangkapan sa pagpanalipod batok sa mga pag-ataki sa mga kaaway, apan bisan pa sa ilang kahanas wala sila makapanalipod niadtong mangilngig nga trahedya nga mihasmag sa ilang nasud.

Matod pa ni Bill Hughes tagsulat sa usa ka basahon nga “The Secret Terrorist” nag-ingon nga, the story of the destruction of the World Trade Center on Sept. 11, 2001, does not begin on that day.

It began shortly after World War One. Sa ato pa dugay na kining giplano ug dili gyod nato masabtan ang kinatibuk-ang motibo sa maong krimen. Ang Diyos lamang ang nasayod sa tanang tinagong pagkadautan sa tawo nga tungod niining sinatanas nga binuhatan mga minilyong dolyar nga kantidad sa kabtangan ug kapin sa tres mil ka tawo ang nakabsan sa kinabuhi.

Advertisements